Eretz Yisrael Yomi

חומש

שלח

פרשת

המרידה בה' ובארץ ישראל

Button

מגיש:

הרב אלישיב רבהון

תורם לדבר התורה

היה שותף של "ארץ ישראל יומי"

תרום עבור דבר תורה

המרידה בה' ובארץ ישראל

Button
אורי אנגלמן
כותב השעור:
נתבונן ונעמיק עוד במשמעות הענין הזה. אנו פוגשים כאן מצב המורכב משני פנים, פן חצוני ופן פנימי. הפן החצוני הוא נגעים, הפן הפנימי הוא מטמוניות. המטרה היא למצוא את המטמוניות, אבל מגיעים לכך ע"י הנגעים. כאן מתעוררת לנו שאלה, מה אנו יכולים ללמוד מכך שסידר הקב"ה שהמטמוניות ימצאו ע"י נגעים ולא בדרך יותר נעימה. נראה שענין זה בא ללמדנו שתפקידנו בעולם הזה הוא לגלות את הטוב הגנוז בתוך הרע. כאשר אנו נפגשים עם ענין שנראה לנו רע למראה העין החצונית, אין לנו להבהל מכך, אלא עלינו לחפש ולגלות את הטוב הגנוז בתוך אותו ענין. כוחה של ארץ ישראל הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל (שיחות הרצי"ה, במדבר עמ' 196-199) מלמד אותנו בשיחותיו שהתפקיד המוטל עלינו לגלות את הטוב הגנוז בתוך הרע קיים במיוחד בארץ ישראל. הוא מוסיף ומבאר שלכן ארץ ישראל השתבחה בכך שהיא ארץ זבת חלב ודבש. מהי המעלה המיוחדת בחלב ודבש? הסביר הרצי"ה זצ"ל ע"פ דברי הגמרא (בכורות ו: ז:) שחלב ודבש הם דברים טהורים היוצאים מתוך דברים טמאים, ולכן נשתבחה בהם ארץ ישראל, כי לארץ ישראל יש כח להפוך דבר טמא לטהור.

ארץ ישראל יומי

דף הבית

אודותינו

ברכות

תרומות

צרו אתנו קשר

כתבו לנו:

  • https://www.facebook.com/EretzYisrae

תודה, הודעתכם נשלחה בהצלחה

100.png