Friday

אין לך קץ מגולה מזה

נתנאל רוזן

Presented by:

Dvar Tora sponsor

Donors name

Donor's message

אין לך קץ מגולה מזה

Dvar Torah written by:

Name

Parasha

 
א. מהו הנושא המרכזי של הפרשה?*
פרק י"ז כולו הוא דיבור אחד של ה' אל משה. בראשו מופיע הפסוק (א) "וַיְדַבֵּר ה' אֶל משֶׁה לֵּאמֹר", שכמותו מופיעים בראש עשרות פרשות הלכתיות אחרות שאומר ה' למשה בספרנו ובספרים אחרים. דיבור זה של ה' אל משה בפרקנו נחלק באופן ברור לחמישה ציוויים שונים.
המְעיין בחמשת הציוויים הללו, כפי שהם מוצגים בטורים מקבילים בראש עיוננו, יגלה בנקל הקבלות לשוניות וענייניות ביניהם,[1] כשם שיגלה ביניהם גם הבדלים שונים.[2]

© 2018 by EretzYisraelYomi.com

לא ניתן להשתמש או להעתיק מבלי רשות אתר ארץ ישראל יומי (ע״ר).