Eretz Yisrael Yomi
עמודי תומכים.png
Button

תפילה

כל המאמרים והסרטונים בנושא תפילה

מגיש:

חגי גרינבלט

אורי אנגלמן

כותב:

מזמור הודו: הבנת חבל, נחלה,
וארץ כנען

1. מה המשמעות "חבל" ביחס לנחלה?
2. מדוע הארץ נקראת ארץ כנען?

ש

ארץ כנען מתייחסת לחומר וגוף, וחבל מתייחס לחיבור היבטים אלה לדרגה רוחנית ונחלה מרמז למקור של הטוב וברכה. מכיוון שארץ ישראל היא מקור הקדושה וברכה, היא המקום להעלות את החומר והגוף.

ת

מגיש:

חגי גרינבלט

אורי אנגלמן

כותב:

פירות ארץ ישראל

מהי המעלה הגדולה של פירות ארץ ישראל?

ש

פירותיה יונקות מקדושת השכינה השוכנת בארץ. כשאדם אוכל מפירות הארץ, זוכה להיות מושפע מקדושה זו.

ת

מגיש:

ידידיה סולומון

אורי אנגלמן

כותב:

ברכת המזון אכילה בארץ ישראל

מדוע מזכירים את ארץ ישראל כשמודים לד' על האוכל שהוא נותן לנו?

ש

כשם שהמזון מקיים את האדם ברמה הפיזית, הארץ מקיימת ברמה הרוחנית.

ת

מגיש:

ידידיה סולומן

אורי אנגלמן

כותב:

בחירת ה' באברהם והבטחת הארץ

מכיוון שד' הוא כל יכול ומקיים את הבטחותיו, מה המשמעות של הברית שד' עושה עם אברהם במתן ארץ ישראל?

ש

ברית מבטאת את החיבור העמוק בין ד' לעם ישראל.

ת

מגיש:

ידידיה סולומן

אורי אנגלמן

כותב:

בחירה והתאוות לציון

1. מה המשמעות של השם 'ציון'?
2. מה הכוונה שד' 'אוה למושב לו'?

ש

1. ציון היא הכלי הרוחני המחייה את ארץ ישראל, שהארץ שואבת את כוחה ממנה.
2. ד' חפץ בארץ ישראל מכיוון שהיא המקום ששוכן השכינה בעולם הזה.

ת

מגיש:

ידידיה סולומן

אורי אנגלמן

כותב:

שיר המעלות וקדושת ארץ ישראל

מדוע לפני שמברכים ברכת המזון, אומרים את מזמור תהילים קכו "שיר המעלות" שמזכיר ציון?

ש

החיבור של האמצעי אל המטרה, ושכל הצרות והקשיים ייראו כמו חלום זה המהות של ארץ ישראל.

ת

מגיש:

ידידיה סולומן

מאיר שמחה מונדשיין

כותב:

ארץ ישראל מכפרת עבור עם ישראל

מדוע בתפילת מוסף בשבת ב'אב הרחמים' מזכירים את נשמות הנרצחים על קידוש השם בגלויות?

ש

על ידי חורבן ושממה של הארץ שהיא סובלת עבור עם ישראל, היא משיגה כפרה על חטאיהם.

ת

מגיש:

ידידיה סולומן

צבי לוי

כותב:

גם הצדיקים וגם הרשעים מקרבים את הגאולה

הפסוק בנביא אומר שקודם תהיה גאולה ואחר כך תשובה. הגמרא מסבירה שתחילה תהיה תשובה ואחר כך גאולה. האם יש סתירה?

ש

1. מעשי הצדיקים מקרבים את הגאולה בגלל זכותם העצומה, והרשעים כיוון עוזבים את היהדות, ד' יביא את הגאולה, והם יחזרו בתשובה.
2. משיח יהיה בדור שכולו זכאי או בדור שכולו חייב. הדור שלנו כולו זכאי ודור שכולו חייב. הרשעים, כלפי חוץ הם דוחים את התורה אך מבפנים טובים כי מטרתם לתקן את העולם.

ת

מגיש:

ידידיה סולומן

אורי אנגלמן

כותב:

זכירת הארץ מזכה את עם ישראל לרחמים

1. מה הקשר שד' זוכר את האבות וארץ ישראל?
2.כיצד הארץ מועילה לרחמים על עם ישראל?

ש

האבות והארץ מלמדים שאפילו כשעם ישראל חוטאים, בפנים הם נשארים קרובים לד'. הדבר מעורר רחמים כאשר ד' דן אותם.

ת

היה שותף של "ארץ ישראל יומי"

תהיה תומך השנה של "ארץ ישראל יומי"

100.png