Eretz Yisrael Yomi
עמודי תומכים.png
Button

סדרה

כל המאמרים והסרטונים בנושא סדרה

חגי גרינבלט

מגיש:

ניר שאול

כותב:

השמות של ארץ ישראל

1] שער השמים 2] נחלת ד' 3] הר קדשו 4] הדום רגליו 5] ציון. מה בא ללמד הכוזרי בריבוי השמות של ארץ ישראל?

ש

1. ד' נתן לארץ ישראל שמות רבים בתורה, מפני חשיבותה וחביבותה אצלו.
2. לארץ ישראל ישנן מעלות רבות שנרמזות בשמות השונים שקיבלה הארץ.

ת

חגי גרינבלט

מגיש:

ניר שאול

כותב:

טהרת הלב המיוחדת בארץ ישראל

מלך כוזר שואל את החבר: מה יש בארץ ישראל שאין במקום אחר בעולם?

ש

1. אף שהנבואה והניסים הגלוים לא קיימים כעת בארץ, יש בה קשר עם ד' כי ישנה קדושה אלוקית שחופפת את ארץ ישראל תמיד.
2. ד' בחר בארץ ומשגיח עליה תמיד, לכן רק בה יש אפשרות להגיע לשלמות, וישנן מצוות שכל קיומן תלוי בארץ ישראל.

ת

אריאל פינקלשטין

מגיש:

ניר שאול

כותב:

קדושת הארץ וקדושת הזמן

לפי הכוזרי, מה הקשר בין קדושת הארץ וקדושת הזמן?

ש

א. זמנים קדושים מאפשרים לעם ישראל להתקדש ולהתעדן מצד הארץ שמתגברת ומתקדשת בעתים הללו. ב. חישובי קביעת המועדות עבור ישראל אינם יכולים להתקיים אלא במקום המקדש, כי קביעת המועדות היא דבר ד'.

ת

ידידיה סולומן

מגיש:

ניר שאול

כותב:

אהבת ארץ ישראל מקרבת את הגאולה

לפי הכוזרי, איך חיבוב ארץ ישראל מביא את הגאולה?

ש

א. חיבוב הארץ מביא לעלייה לארץ וליישובה ולפתחת את הארץ מבחינה רוחנית ופיזית. ב. אהבת הארץ היא תיקון חטא המרגלים שדחו את הארץ.

ת

ידידיה סולומן

מגיש:

יעקב כרמון

כותב:

הפיכת סדום-רק בארץ ישראל - חלק א'

1. מדוע העונש של סדום היה כל כך חמור שהעיר נחרבה לעולם?
2. מה הלקח שעם ישראל היה צריך ללמוד מהפיכת סדום?

ש

ד' רצה שעם ישראל יבין שארץ ישראל יכולה להרגיש. היא לא סובלת את החוטאים ומקיאה אותם.

ת

ידידיה סולומן

מגיש:

יעקב כרמון

כותב:

הפיכת סדום -רק בארץ ישראל (חלק ב')

1. מדוע העונש של סדום היה כל כך חמור שהעיר נחרבה לעולם? 2. מה הלקח שעם ישראל היה צריך ללמוד מהפיכת סדום?

ש

עם ישראל צריכה להעריך שבארץ ישראל עלינו להתנהג כמו בתוך ארמון מלכותי, ארמון אלוהים. החיים בארץ, הציפיות גדולות יותר. ד' הציב אותנו בארץ כדי שנוכל לרומם את עצמנו ואת העולם כולו.

ת

ידידיה סולומן

מגיש:

יעקב כרמון

כותב:

אין ארצנו מקבלת את אויבינו

כתוב בפסוק: "וְשָֽׁמְמוּ עָלֶיהָ אֹֽיְבֵיכֶם הַיֹּשְׁבִים בָּֽהּ". איך ד' הופך קללה לברכה?

ש

לדברי הרמב"ן, לא רק שאויבינו לא יוכלו ליישב את הארץ, אלא שהארץ עצמה תתעב אותם.

ת

ידידיה סולומן

מגיש:

יעקב טסלר

כותב:

הצלחה במלחמה: מאמץ ובזכויות האבות, תפילה ותורה

א. בתקופת יעקב, העיר שכם הייתה בשליטת החוי ולא בידי האמורי? ב. מה הפירוש שיעקב נלחם בחרבו ובקשתו?

ש

1. אמורי מתייחס לאומה שעם ישראל תלחם בעת כניסתה לארץ.
2. בחרבי ובקשתי המשמעות כפולה, הכוונה לתפילה ותחנונים וגם למלחמה פיזית, שכן במלחמה יש צורך בשניהם.

ת

ידידיה סולומן

מגיש:

יעקב כרמון

כותב:

האם העבודה בארץ ישראל מצוה?

איך החתם סופר מסביר שהמחלוקת רק בארץ ישראל?

ש

החתם סופר מסביר שהמחלוקת בין רבי ישמעאל לרבי שמעון בר יוחאי נוגעת לארץ ישראל. כמו שתפילין ולולב הן מצוות, כך גם העבודה על הארץ היא מצווה.

ת

היה שותף של "ארץ ישראל יומי"

תהיה תומך השנה של "ארץ ישראל יומי"

100.png