Eretz Yisrael Yomi
עמודי תומכים.png
Button

נביאים-כתובים

כל המאמרים והסרטונים בנושא נביאים-כתובים

חגי גרינבלט

מגיש:

יעקב טסלר

כותב:

ארץ ישראל השפעה טובה נגד כעס

בדומה למשה, ארץ ישראל, גורמת לאדם להבין שאלוהים מנהל את העולם ואסור לכעוס כאשר מצבים אינם הולכים על פי הציפיות שלנו.

ת

מדוע היה דחוף אחרי פטירתו של משה, שעם ישראל יכנס לארץ?

ש

חגי גרינבלט

מגיש:

יעקב טסלר

כותב:

תיקון לחטא המרגלים

שליחת ריגול היא חיובית או שלילית בהתאם למטרות אותה משימה. משימתו של יהושע הייתה חיובית שכן הסוכנים הקלו על כיבוש הארץ.

ת

1. האם שליחת מרגלים היא דבר חיובי או שלילי?
2. מדוע יהושע שולח מרגלים הרי שליחת מרגלים על ידי משה הובילה לקלקול עצום??

ש

חגי גרינבלט

מגיש:

יעקב טסלר

כותב:

אחדות עם ישראל: תנאי לקבלת ארץ ישראל

עם ישראל קיבל את התורה כשהשיגו אחדות בהר סיני. גם הנס שקדם לכניסת עם ישראל לארץ מבטא כי הצלחת האומה בארץ תלויה באחדות. אז יש השראת שכינה על עם ישראל.

ת

מדוע לפני כניסה לארץ ישראל קרה נס שכל עם ישראל עמדו בין שני בדי הארון?

ש

ידידיה סולומן

מגיש:

יעקב טסלר

כותב:

מטרת הצבת האבנים שנלקחו מהירדן

הניסים בעת הכניסה לארץ נועדו לעזור לעם ישראל לשמור על רמת קדושה בכל פעם שהם יעסקו בפעילויות ארציות בארץ על ידי מודעות מתמדת לנוכחותו של אלוהים.

ת

מה היו הניסים ומטרתם שקרו לעם ישראל כשעברו את הירדן לארץ ישראל?

ש

ידידיה סולומן

מגיש:

יעקב טסלר

כותב:

מתחברים למעשי אבות לרשת הארץ

בכך שעם ישראל עשו ברית מילה והקריבו את קורבן הפסח, זה מראה שהם פועלים בדרכי האבות ולכן היו ראויים למימוש ההבטחת ד' לרשת הארץ.

ת

מדוע בכניסת לארץ ישראל ד' מצווה למול 'פעם שנית'?

ש

ידידיה סולומן

מגיש:

צבי לוי

כותב:

מטרת הנסים הגילויים בכיבוש יריחו

1. שעם ישראל יכירו שהצלחתם היא מד'.
2. כדי להפיל על האומות יראה מהקב"ה ומישראל עמו.

ת

מדוע היה צורך שיריחו תיכבש בדרך ניסים גילויים?

ש

ידידיה סולומן

מגיש:

שילה הגר

כותב:

סדר הגאולה: חזרה ארצה ואז תשובה

שלב 1- קיבוץ גלויות מהווה קידוש השם כי זה יעצור את טענת האומות על חוסר יכולתו של ד' להשאיר את עם ישראל בארצו. שלב 2- ד' יביא את עמו לארץ, שבה האווירה הקדושה של ארץ ישראל בכוחה לטהר את עם ישראל.

ת

בתהליכי הגאולה מה בא קודם קיבוץ גלויות או הטהרה?

ש

ידידיה סולומן

מגיש:

צבי לוי

כותב:

ציון תפדה במשפט, והשבים אליה ישובו בצדקה

ציון, ירושלים, ראויה לגאולה אפילו לפי הדין, שהיא שילמה כפליים בעבור החטאים שהיו בתוכה. ושביה- עם ישראל, יגאלו באמצעות חסדו ד', על ידי עשיית תשובה.

ת

לפי הפסוק, איך עם ישראל יעשה תשובה, ויזכו לגאולה?

ש

ידידיה סולומן

מגיש:

אורי אנגלמן

כותב:

ה' אינו עוזב את ציון ועם ישראל

ציון מרגישה שד' לא רק עזב אותה אלא שכח אותה כאילו התנתק ממנה לגמרי. התשובה של ד' היא כמו שאמא לא יכולה לשכוח את הילד שלה, ד' לא שוכח את האומה שלו.

ת

כתוב בפסוק בישעיה: "וַתֹּ֥אמֶר צִיּ֖וֹן עֲזָבַ֣נִי ה' וַאדֹנָ֖י שְׁכֵחָֽנִי". מדוע בפסוק ישנה כפילות "עזבני ה' ואדני שכחני"?

ש

צביה טסלר
לע"נ בתה אסתר מלכה פראדל ע"ה בת אשר אנשיל ז"ל

תומך לשנה

100.png