Eretz Yisrael Yomi
עמודי תומכים.png
Button

מאיר אלנדב

לע"נ אבי מורי רבי רפאל יאיר בן בדור ומאיר (אלנדב) זצ"ל

משנה

כל המאמרים והסרטונים בנושא משנה

חגי גרינבלט

מגיש:

צבי לוי

כותב:

המסר של מצוות הביכורים

מדוע לדעת רבי יוסי הגלילי, הצורך שהפירות יהיו מ"ארץ זבת חלב ודבש" הוא מחייב?

ש

מצוות הביכורים חלה דווקא במקום התורם ביותר להבעת הערכה לטובתו של אלוהים. "ארץ זבת חלב ודבש" הוא ייעודו של נתינת הארץ לעם ישראל.

ת

חגי גרינבלט

מגיש:

יהודה גולד

כותב:

קדושת שילה וקדושת ירושלים

מדוע בשילה קדושתה מתפשטת לכל מקום שניתן לראותה, לעומת ירושלים, שקדושתה לתחום המוקף חומה?

ש

ככוחו של יוסף, קדושת שילה, מפיץ ומרחיב את תחום הקדושה אף למקומות החול. ככוחו של יהודה, קדושת ירושלים, מובדלת ומיוחדת בקדושה עליונה.

ת

אריאל פינקלשטין

מגיש:

יהודה גולד

כותב:

ארץ ישראל מקודשת מכל הארצות

מדוע המשנה מסבירה שקדושתה היא שמביאים ממנה עומר, בכורים ושתי הלחם ולא מארצות אחרות?

ש

קדושה מתבטאת במצוות בהלכה והנהגה מעשית ברורה ומחייבת. העובדה שמצוות אלה ייחודיות לארץ, מעידה על כך שלארץ קיימת מציאות ייחודית שבה אין מקום דומה לה.

ת

ידידיה סולומן

מגיש:

צבי לוי

כותב:

הקשר לארץ ישראל בזכות האבות

מדוע היה צורך למשנה להציג את ההלכה שעצים שנטעו לפני כניסת עם ישראל לארץ פטורים מערלה, הלא זה מובן מאליו?

ש

מכיוון שארץ ישראל הייתה שייכת לעם ישראל מזמן שד' נתן אותה לאברהם אבינו, היה צורך ללמד כי איסור ערלה החל רק עם כניסת ישראל לארץ.

ת

ידידיה סולומן

מגיש:

צבי לוי

כותב:

איכות פירות ארץ ישראל

מה מיוחד בפירות ארץ ישראל שחובה לעשר דמאי בכל מקום ולא רק מארץ ישראל?

ש

איכות פרי הארץ משקפת את מעמדה הרוחני של עם ישראל. אם עושים מצוות אז יש שפע בעולם כי ארץ ישראל היא מקור הברכה בעולם.

ת

ידידיה סולומן

מגיש:

צבי לוי

כותב:

קדושת גבולות הארץ המובטחת לאבות

איך קדושת גבולות הארץ המובטחת לאבות משפיעה על דיני מעשרות?

ש

גבולות הארץ שהבטיח ד' לאבות, הם קדושים במהותם, ולכן נצטווינו לכבוש אותם תחילה.

ת

ידידיה סולומן

מגיש:

יהודה גולד

כותב:

ארץ ישראל ועם ישראל – הבסיס למציאות התורה

מדוע העונש של חטא המרגלים היה יותר חמור מחטא העגל?

ש

הגר"י עמדין מסביר "כי ישראל קרוים נחלת ד', והארץ היא נחלתו. והתורה תלויה בשניהם, בעם ה' על נחלת ה'. והעוזב אחת, עזב השניה".

ת

ידידיה סולומן

מגיש:

צבי לוי

כותב:

המעשרות מקדשות את החומר

מדוע לפי המשנה ב"וידוי מעשרות" יש תפילה שיהיה טעם טוב בפירות?

ש

הטעם הטוב שבפירות הוא מעדן את האדם ומשמח אותו שמחבר אותו ללימוד תורה. לעם ישראל קידוש החומר זה מטרה לאומית שניתן להשתמש בחומר כדרך לעבודת ד'.

ת

ידידיה סולומן

מגיש:

צבי לוי

כותב:

מצוות השמיטה כרמז לימות המשיח

איך ידעו חז"ל שאם נגמר באזור מסוים לחיות – אזי הוא כלה, ואין מקום אחר למצוא את הפירות?

ש

במהלך שנת השמיטה, שנת עלייה מהחומרנות, אנו שואפים להתחבר לרמת הדאגה המוסרית הגבוהה של כל יצורי האל.

ת

תומך לשנה

100.png