Eretz Yisrael Yomi
עמודי תומכים.png
Button

מדרש

כל המאמרים והסרטונים בנושא מדרש

חגי גרינבלט

מגיש:

יעקב כרמון

כותב:

ארץ זבת חלב

ארץ ישראל מתוארת כארץ "זבת חלב ודבש". האם 'חלב' בא לתת שבח לתוצר הארץ או לתוצר בהמות הארץ?

ש

פירושים על המדרש ותנ"ך מסבירים שהשבחים הם על התוצרת (ענבים). הצד המזרחי של הירדן זוכה לשבחים שמייצר "חלב" מן הפרות ואילו הצד המערבי זוכה לשבחים על יין (ענבים).

ת

חגי גרינבלט

מגיש:

יעקב כרמון

כותב:

ארבעה נקראו קנין

1] עם ישראל 2] ארץ ישראל 3] בית המקדש 4] תורה. מדוע רק ארבעה אלו ? הרי ה' מלא כל הארץ כבודו והוא בעלים על הכל?

ש

הכל של הד', אבל ארבע אלו הם הכי מגלים את הופעתו של ד' בעולם.

ת

ידידיה סולומון

מגיש:

יעקב כרמון

כותב:

שלי לשלי

מדוע החליט המלך שעדיף לחתן את עבדיו לשפחותיו, מאשר לרכוש עבדים ושפחות נוספים?

ש

ד' חפץ באומה שלו, לחיות בארצו כיוון שכמעצמה לאומית בארץ ישראל (ולא פיזור ברחבי העולם) אנו יכולים להגשים את רצונותיו של ד' בשלמות.

ת

ידידיה סולומן

מגיש:

יעקב כרמון

כותב:

עמד וימודד ארץ

מה הפירוש שהקדוש ברוך הוא "מדד" את הארץ ומה היה מטרתו?

ש

מדד הכוונה התאים. ד' חיפש את הארץ המתאימה ביותר לעם ישראל כדי שהאומה תחשוף ותממש את הכוחות שבתוכה.

ת

ידידיה סולומן

מגיש:

יעקב כרמון

כותב:

תבל -שהיא מתובלת בכל

מדוע המדרש מתעלם מהמשמעות הפשוטה שיהיה שפע של מזון ומעדיף ללמד שארץ ישראל מייצרת את כל סוגי האוכל?

ש

ארץ ישראל היא המקום המרכזי בו מתכנסים כל כוחות החיים. כל מה שקיים בעולם חייב להתקיים במידה מסוימת בתוך ארץ ישראל, שכן כל הבריאה נובעת ומטופחת על ידי הארץ.

ת

ידידיה סולומן

מגיש:

יעקב כרמון

כותב:

ארבעה נקראו נחלה

1] עם ישראל 2] ארץ ישראל 3] בית המקדש 4] תורה מה ההבדל בין קנין ונחלה?

ש

קנין הוא ביטוי למקומו של האדם בעולם, ונחלה מבטאת את מהות של האדם בעולם הזה. המהות של ד' מתגלה בעולם דרך הארבעה. הגילוי האולטימטיבי הוא כאשר הארבעה מתאחדים.

ת

ידידיה סולומן

מגיש:

צבי לוי

כותב:

להתאבל ולשמוח עם ירושלים

מדוע מי שאינו מתאבל על ירושלים אינו זוכה ורואה בשמחתה?

ש

1. החתם סופר מסביר שאי אפשר להתנחם על אדם חי. באופן דומה, מאחר שקיימים ירושלים ובית המקדש השמיימים, והאובדן הוא רק בארץ, לכן אנו ממשיכים להתאבל.
2. רבי לוי יצחק מברדיטשב מסביר כי מי שבשבילו ירושלים חסרה , שמצפה בכנות להיבנותו מחדש, מסוגל לתפוס את סימני האור המעודנים בתוך החושך המעידים על הגעת הגאולה.

ת

ידידיה סולומן

מגיש:

אורי אנגלמן

כותב:

מדוע משה רבינו לא זכה להיקבר בארץ ישראל

מדוע יוסף זכה להקבר בארץ ישראל ואילו משה לא זכה?

ש

הקשר בין כל יהודי לארץ ישראל כל כך עמוק, כל כל יסודי – שאפילו יהודי שלא נולד בארץ באמת מוצאו הוא מארץ ישראל.

ת

ידידיה סולומן

מגיש:

צבי לוי

כותב:

למה זכה בנימין שהשכינה תשכון בחלקו

1. בנימין לא היה בחטא המכירה של יוסף
2. רק בנימין נולד בארץ ישראל. מה המשמעות של שתי הסיבות של המדרש?

ש

המדרש רומז על מצוות בין אדם לד' ומצוות בין אדם לחברו. בנימין בלט בשני האזורים; הוא כלל לא היה מעורב בשינאת חנם והמהר"ל מסביר שאלוהים עיכב את לידתו של בנימין מכיוון שהייתה לו נשמה ייחודית הראויה להיוולד בארץ ישראל.

ת

גבריאל שונוולד ומשפחתו

לזכרו של אביו סימון שונוולד ז"ל

תומך לשנה

100.png