Eretz Yisrael Yomi
עמודי תומכים.png

לרי ואניטה נובל

לע"נ אמי וחמתי חיה רחל בת יוסף שמואל ז"ל

תומך לשנה

חומש

כל המאמרים והסרטונים מתוך החומש

הרב אלישיב רבהון

מגיש:

יעקב כרמון

כותב:

ארץ ישראל: המקום ללמוד ולחיות את התורה

אם התורה היא ספר מצוות, מדוע התורה מתחילה בבריאה ולא במצוה הראשונה? איך רש"י ענה על השאלה?

ש

כמו שצריך את המיקום והדרישות הנכונים כדי שהכרם יגדל ענבים כמו שצריך, גם ארץ ישראל וקיום מצוות נחוצים עבור עם ישראל.

ת

הרב אלישיב רבהון

מגיש:

ניר שאול

כותב:

טהרתה של ארץ ישראל

1. מאיפה הביא היונה את העלה זית?
2. מדוע לפי המדרש, לא הוצפה ארץ ישראל במי המבול?

ש

היונה מצאה את עלה הזית בארץ ישראל. הארץ לא הושפעה מהמבול. ארץ ישראל היא ארץ הקודש, שאינה דורשת טיהור רוחני. הארץ מגרשת את החוטאים.

ת

הרב אלישיב רבהון

מגיש:

ניר שאול

כותב:

ברית ותורה בברכת הארץ

מדוע זכות ישיבת הארץ תלויה בברית מילה ולימוד תורה?

ש

א. ברית המילה ותלמוד התורה הן מצוות גדולות במיוחד, ועל כן ירושת הארץ תלויה במיוחד בזכותן. ב. ברית המילה ותלמוד תורה הופכים אותנו לעם ד', ואז אנו יכולים לזכות בארץ.

ת

הרב אלישיב רבהון

מגיש:

נחשון ורד

כותב:

חשיבות מקום המזבח לעולם

האם יש חשיבות למקום המזבח לעם ישראל בלבד, או שמא יש לו שייכות אל כל העולם?

ש

אף שבית המקדש ייחודי לעם ישראל מעקידת יצחק, למזבח יש משמעות אוניברסלית כי יש קדושה מובנית משלו מתחילת העולם.

ת

הרב אלישיב רבהון

מגיש:

ניר שאול

כותב:

מעלת הקבורה בארץ ישראל

מהי המעלה בקבורה בארץ ישראל מבחינה פרטית ולאומית?

ש

אדם מעדיף להיקבר במקום ששייך לו, אז קבורה בארץ היא אמירה שהארץ שייכת לעם ישראל.

ת

הרב אלישיב רבהון

מגיש:

יהודה גולד

כותב:

ארץ ישראל: מקום השכינה והברכה

איפה יש השראת השכינה? בארץ ישראל או איפה שעם ישראל נמצאים?

ש

השכינה אינה עוזבת את עם ישראל, ואכן כל מקום שגלו אף השכינה גלתה עמהם. אמנם, ישנו חילוק גדול בין השראת השכינה בארץ ישראל לזה שבחוץ לארץ.

ת

הרב אלישיב רבהון

מגיש:

ניר שאול

כותב:

המלאכים של ארץ ישראל

מדוע אותם מלאכים אינם יכולים להגן על יעקב בין אם בארץ או מחוץ לארץ?

ש

מקומות שונים מעבירים השפעות רוחניות שונות. עבודת ד' בחוץ לארץ הוא ברמה של "סור מרע". עבודת ד' בארץ היא ברמה "עשה טוב".

ת

הרב אלישיב רבהון

מגיש:

יהודה גולד

כותב:

חלק בארץ ישראל כחלק בעולם הבא

1. מהו הקשר המיוחד בין ארץ ישראל והעולם הבא?
2. איך קנין בארץ ישראל דומה שיש לו חלק לעולם הבא?

ש

החיבור לארץ ישראל קושר את נפש האדם עם הנשמה הכללית של ישראל, ולכן זוכה לחיים שהמוות אינו שולט.

ת

הרב אלישיב רבהון

מגיש:

יהודה גולד

כותב:

חיזוק הקשר בין עם ישראל לארץ הקודש

לפי הנציב, מה החשיבות של האבות ליישב את הארץ?

ש

משימת האבות הייתה להקים אומה קדושה בארץ הקודש כדי שהשכינה תתגלה.

ת

הרב אלישיב רבהון

מגיש:

ניר שאול

כותב:

כל מה שאירע ליוסף אירע לציון

מה טיב הקשר בין יוסף לציון?

ש

ליוסף ולציון יש תפקיד בקשר עם עם ישראל: יוסף כמקיים; ציון כמנהיג ישראל דרך התורה.

ת

הרב אלישיב רבהון

מגיש:

ניר שאול

כותב:

אחיזת בני ישראל בארץ מצרים

כיצד הגיעו שבני ישראל מרגישים "בבית" במצרים, ולא זכרו שארץ ישראל היא ביתם האמיתי?

ש

בני ישראל קיבלו תנאים מעולים בתחילת ישיבתם במצרים, ולאחר מכן התרגלו מאוד לישיבתם שם.

ת

הרב אלישיב רבהון

מגיש:

צבי לוי

כותב:

חשיבות הקבורה בארץ ישראל

מדוע כל כך חשוב ליעקב אבינו להקבר דווקא בארץ ישראל?

ש

מי שנקבר בחוצה לארץ יקום בתחית המתים, אך על ידי ייסורים כיוון שתחיית המתים מתרחשת דווקא בארץ ישראל.

ת

הרב אלישיב רבהון

מגיש:

יהודה גולד

כותב:

אל ארץ זבת חלב ודבש

במפגש הראשון של משה רבינו עם ד', מדוע מציגים את המעלות הגשמיות של ארץ ישראל?

ש

על ידי השפע הגשמי ואיכות החיים הארציים הקיימים בארץ ישראל, ניתן לעבוד את ד' באופן שלם ללא טרדה ודאגות.

ת

הרב אלישיב רבהון

מגיש:

ניר שאול

כותב:

ארץ ישראל "מורשה"

מה המשמעות של "מורשה"?

ש

מורשה היא ירושה הדורשת מאמץ להשיג. התורה והארץ הן דוגמאות למורשה שאפשר לרכוש אותן רק על ידי מאמץ.

ת

הרב אלישיב רבהון

מגיש:

צבי לוי

כותב:

תהא בעיניך כאלו נתנה לך ארץ ישראל היום

מדוע שלא תהיה ארץ ישראל עבורנו כירושת אבות?

ש

אדם צריך לשמוח ולהעריך את ארץ ישראל כאילו זכה בה היום, ולא להתרגל אליו כמובן מאליו.

ת

הרב אלישיב רבהון

מגיש:

ניר שאול

כותב:

המטרה - ארץ ישראל

מה הביא את בני ישראל לחשוב על ארץ ישראל ובית המקדש בשיר?

ש

קריעת ים סוף היא סיום גאולת מצרים, מעתה חפשו בני ישראל מה יהווה מטרה בחייהם.

ת

הרב אלישיב רבהון

מגיש:

ניר שאול

כותב:

כבוד אב ואם וארץ ישראל

מדוע השכר של כיבוד אב ואם הוא אריכות ימים בארץ ישראל?

ש

כיבוד הורים היא מצווה אלוקית, ולכן שכרם לכל יחיד ויחיד בא לידי ביטוי דווקא בארץ אלוקית ובעם אלוקי.

ת

הרב אלישיב רבהון

מגיש:

יהודה גולד

כותב:

התפתחות עם ישראל ושלושת הרגלים

מה הקשר בין "שלוש הרגלים" לעונות השנה בארץ ישראל?

ש

התהליכים הרוחניים השונים העוברים על עם ישראל משפיעים על הארץ ויוצאים אל הפועל בצורת התחלפות מקבילה בעונות השנה.

ת

הרב אלישיב רבהון

מגיש:

ניר שאול

כותב:

ארץ ישראל -אמצע העולם

האם ארץ ישראל נמצאת בדיוק באמצע העולם?

ש

הלב של החיים- החיים כולם מגיעים לעולם דרך ארץ ישראל, כמו שהלב מזרים דם לכל האיברים.

ת

הרב אלישיב רבהון

מגיש:

יעקב כרמון

כותב:

בית מקדש מאיר

לאיזה "אור" מתכוון המדרש שבית המקדש מאיר את העולם ?

ש

האור עוזר לנו להבין את המציאות בצורה האמיתית שלה. בית המקדש מהווה מגדלור רוחני לכל המציאות.

ת

הרב אלישיב רבהון

מגיש:

יהודה גולד

כותב:

הקשר הנצחי לארץ

איך מסביר הנציב שאפילו כשעם ישראל בגלות, עדיין הארץ נחלה?

ש

הקשר בין ארץ ישראל לעם ישראל מבוסס על צינורות רוחניים כה נעלים, ומובן מאליו שלא ניתן לנתקם על ידי הרחקה פיזית של העם מהארץ.

ת

הרב אלישיב רבהון

מגיש:

ניר שאול

כותב:

אחדות בארץ ישראל

מה הקשר המיוחד בין עם ישראל וארץ ישראל?

ש

מתוך הכרה בערכה של ארץ ישראל עם ישראל מתאחד כדי לשמור עליה.

ת

הרב אלישיב רבהון

מגיש:

ניר שאול

כותב:

ארץ ישראל העליונה

מה משמעות ההקבלה בין המשכן הארצי לשמיימי?

ש

כמציאות: נשמה וגוף, הכוח שנותן לארץ ישראל תכונות של חיים הוא נותן לה מאפיינים של חיים שמתאימים לחומר המיוחד שלה.

ת

הרב אלישיב רבהון

מגיש:

צבי לוי

כותב:

שלום למזבח ולכהנים ולבעלים

מדוע דווקא קרבן שלמים מביא שלום?

ש

השלמים הפעילו את השפעתם הסאבלימינלית המיוחדת, שיצרה הרמוניה בין הכוחות השונים בעולם. הרמוניה זו יצרה עולם של אחדות.

ת

הרב אלישיב רבהון

מגיש:

אורי אנגלמן

כותב:

קרבן התמיד ובניין ירושלים

מה הייחודיות של קרבן העולה שבזכות הקרבן נבנות ירושלים וציון?

ש

לירושלים יש אותם תכונות עיקריות כמו קרבן תמיד: התמידיות, והכלליות.

ת

הרב אלישיב רבהון

מגיש:

אורי אנגלמן

כותב:

בית המקדש והמשכן

מה ההבדל בן המשכן ובית המקדש?

ש

המשכן ובית המקדש פועלים באופן זהה, להשראת שכינה על עם ישראל. המשכן באיזה מקום שהם יהיו. בית המקדש כשמו מייצג בבית אלוהים, מקום מגוריו, עלי אדמות.

ת

הרב אלישיב רבהון

מגיש:

ניר שאול

כותב:

ג' מחנות של קדושה

מה המשמעות של חלוקת עם ישראל לשלושה מחנות?

ש

חילוק המחנות מסמל את חילוק הקדושה בין עצם החיים, קדושת המידות וקדושת החיים החברתיים.

ת

הרב אלישיב רבהון

מגיש:

שילה הגר

כותב:

גילוי הטוב הגנוז בתוך הרע

מדוע דווקא בארץ ישראל קיים דין נגעי בתים?

ש

רק בארץ ישראל יש מטמוניות שהטמינו האמוריים וכדי להגיע אליהם היה צריך לנתץ את הבתים.

ת

הרב אלישיב רבהון

מגיש:

צבי לוי

כותב:

מצוות הפסח וארץ ישראל

מה הקשר היחודי בין מצוות הפסח לארץ ישראל?

ש

פסח וארץ ישראל נועדו להזכיר לעם ישראל שכל הניסים שד' עושה, ד' ממשיך לפקח ולנהל את העולם בכל עניין.

ת

הרב אלישיב רבהון

מגיש:

יעקב כרמון

כותב:

מדוע גילוי עריות גורם לגלות מן הארץ

מדוע מכל החטאים החמורים, תועבות מיניות גורמות לגלות מהארץ?

ש

זלזול בברית הזוגיות יוביל לחוסר כבוד בברית בין עם ישראל וד', וזה דבר שהארץ לא יכולה לסבול.

ת

הרב אלישיב רבהון

מגיש:

שילה הגר

כותב:

אין ארץ ישראל חסרה כלום

מה הקשר המיוחד בין עץ שמגדל פלפל וארץ ישראל?

ש

ארץ ישראל היא כמו עץ הפלפל שבו לעץ ולפירותיו אותו טעם. זה נותן תחושה נעימה לא רק בסופו של דבר, אלא גם באמצעים.

ת

הרב אלישיב רבהון

מגיש:

ידידיה שנדורפי

כותב:

קורבן העומר ושתי הלחם דווקא מתבואת ארץ ישראל

מדוע מצווה התורה להביא את העומר ושתי הלחם דווקא מתבואת הארץ?

ש

קורבנות אלו צריכים לבוא דווקא מתבואת ארץ ישראל, כיון שכל עניינה של תורה בא לידי ביטוי בצורה שלמה ואמיתית רק בארץ ישראל.

ת

הרב אלישיב רבהון

מגיש:

צבי לוי

כותב:

להשריש האמונה והביטחון בה'

מדוע חשוב להזכיר בפסוק בנוגע למצוות השמיטה: "כי תבואו אל הארץ"?

ש

עם הכניסה לארץ הפסיקו הניסים הגלויים, עם ישראל מתפקד כעת ברמה הטבעית. בתנאים החדשים, היה חשוב להפנים שהכל בא מד'.

ת

הרב אלישיב רבהון

מגיש:

שילה הגר

כותב:

ברכת ארץ ישראל בעת קיום המצוות

מדוע שכר שמירת מצוות הוא גשמי: גשם והארץ תניב את פירותיה?

ש

כשנקיים את המצוות כראוי, עלינו להתמלא בבטחון שנזכה לברכה המעידה על אהבת ד' אלינו, והברכה הזאת תבוא בצורה הנעימה ביותר, בעיתוי המתאים ביותר.

ת

הרב אלישיב רבהון

מגיש:

ניר שאול

כותב:

ערכם של שישים ריבוא מישראל

בפרשת במדבר מדוע ד' מבקש לספור את עם ישראל?

ש

היה צורך לספור את עם ישראל לפני הכניסה לארץ. שש מאות אלף מייצגים את עם ישראל בשלמותו, שכן מספר זה שלם על כל גורמיו.

ת

הרב אלישיב רבהון

מגיש:

יהודה גולד

כותב:

גילוי העצמות בשם המפורש

מדוע רק במקדש, שם הוי-ה נהגה כפי שהוא נכתב?

ש

בבית המקדש אשר מורגשת בו נוכחותו ועצם מציאותו של ד‘, ראוי ששם השם אכן יבוטא בו באופן מפורש, בשם הוי-ה.

ת

הרב אלישיב רבהון

מגיש:

יעקב כרמון

כותב:

אחדות וזכירת אלוקים בצרות ושמחה

מדוע בפרשת בהעלותך מובא שבעת מלחמה יש להריע בחצוצרות, ואילו בפרשת כי תצא לא מובא הצורך בעת מלחמה?

ש

צריך ליזום בקרב ולא לחכות להתקפת האויב בתוך הארץ.

ת

הרב אלישיב רבהון

מגיש:

אורי אנגלמן

כותב:

המרידה בה' ובארץ ישראל

מדוע נענשו בני ישראל בצורה חמורה כל כך בגלל חטא המרגלים?

ש

הארץ היא נחלת ה' המיוחדת בעולם ועל כן, מרידה בה היא מרידה בו.

ת

הרב אלישיב רבהון

מגיש:

ניר שאול

כותב:

נחלת הלויים

מדוע לא קבלו הלויים נחלה בארץ ישראל?

ש

הלויים קרובים למלך, ויאה לקרובים למלך לקבל פרנסתם במתנה ולא לעבוד בעצמם בארץ.

ת

הרב אלישיב רבהון

מגיש:

אורי אנגלמן

כותב:

למה משה רבינו אינו נכנס לארץ ישראל

מדוע בגלל שמשה הכה בסלע העונש היה שלא יכנס לארץ ישראל?

ש

משה נמשל לחמה ויהושע נמשל ללבנה שבלילה יכולים לראות כוכבים. ההנהגה של ארץ ישראל היא הנהגת הלבנה, הנהגה ממוצעת, הנותנת ביטוי גם למגוון גדול של כוחות ואינה מבטלת באופן מוחלט כל מי שסביבה.

ת

הרב אלישיב רבהון

מגיש:

יהודה גולד

כותב:

יעקב וישראל – שתי מדרגות

מדוע שם יעקב מתואר באוהל ושם ישראל במשכן?

ש

תכונת יעקב מאפשרת לו להתמודד בעת צרה והסתר פנים, ותכונת ישראל מאפשרת להגיע לשררה ועליונות לשם קריאה בשם השם.

ת

הרב אלישיב רבהון

מגיש:

שילה הגר

כותב:

הנחלת הארץ על ידי גורל

מדוע חלוקת הנחלות צריכה להיות דוקא על ידי גורל?

ש

ד' שברא את העולם, זיהה איזה שבט הוא המתאים לכל חלק של הארץ. החלוקה לשבט לפי גורל מצביעה על כך שהחיבור המהותי הזה מד' ומעל ההבנה האנושית.

ת

הרב אלישיב רבהון

מגיש:

יעקב כרמון

כותב:

למען ד' ולמען עם ישראל

מדוע השבטים של ראובן וגד הדגישו שהם יקדימו את בני ישראל שיצאו לקרב בעת כיבוש הארץ?

ש

ראובן וגד קבלו על עצמם ללכת לפני בני ישראל, מתוך ההכרה המוסרית לשאת בקושי ובסכנה של כיבוש הארץ.

ת

הרב אלישיב רבהון

מגיש:

יעקב כרמון

כותב:

ולא תחניפו את הארץ

1. איך יכולים להרשיע את הארץ ?
2. מה הפירוש שהד' שוכן בתוך הארץ ובתוך עם ישראל?

ש

ד' הושיב את עם ישראל בארץ כדי שנהיה קדושים. ההיפך לתכלית הזו היא הרציחה, שגודעת את החיים ואינה מאפשרת השראת שכינה ומהווה סימן שאוירה של הארץ איננה מחכים. ואז הארץ צריכה כפרה.

ת

הרב אלישיב רבהון

מגיש:

יהודה גולד

כותב:

זהירות מן החטא בארץ ישראל

האם צריך לפחד או לא לפחד מחטא בארץ ישראל?

ש

אם אדם חי בארץ מתוך כוונה לקיים מצוות יזכה לסיוע אלוהי בקיום כל המצוות ובהצלחת יישוב הארץ.

ת

הרב אלישיב רבהון

מגיש:

יעקב כרמון

כותב:

הבדל בין קדושת עבר הירדן המזרחי למערבי

מדוע היה חשוב למשה להכנס לארץ שבעבר הירדן המערבי?

ש

שני עניינים: קדושת שכינה וקדושת מצוות. וקדושת שכינה היא מיוחדת בעבר הירדן מערבה, וקדושת מצוות בין בזו ובין בזו.

ת

הרב אלישיב רבהון

מגיש:

יעקב כרמון

כותב:

שביעה גשמית ורוחנית מפרי הארץ

מדוע חשוב לתאר את עושרה הגשמי של ארץ ישראל?

ש

אכילת פירות הארץ לא רק משביעה, אלא גם מעלה את האוכל מבחינה רוחנית ומקרבת אותו לד'.

ת

הרב אלישיב רבהון

מגיש:

אורי אנגלמן

כותב:

חשיבות ערי הספר בשמירה על ארץ ישראל

מדוע אין עושים עיר הנידחת בעיר הנמצאת בגבול של ארץ ישראל?

ש

אין עושים עיר הנידחת בעיר ספר כדי למנוע חורבן הארץ.

ת

הרב אלישיב רבהון

מגיש:

צבי לוי

כותב:

נצחיות נחלת קרקעות בארץ ישראל

מדוע האיסור לקחת קרקעות של חבירו חל רק בארץ ישראל?

ש

בארץ ישראל זכות בעלים בקרקע לכל הדורות. זאת זכות נצחית. בחוצה לארץ, הבעלות בקרקע היא רק זמנית.

ת

הרב אלישיב רבהון

מגיש:

יעקב כרמון

כותב:

המצוות-חוקי המלך או מרשמים מהרופא או שניהם?

בפרשת כי תצא, התורה מסבירה מה החייל צריך לעשות כדי להינשא ל"יפת תואר". אם החייל עשה את כל מה שדרוש, מדוע בסוף הוא ישנא אותה ויוליד ממנה "בן סורר ומורה"?

ש

בחו"ל חייבים לקיים מצוות כיון שד' ציווה אותנו. בארץ יש ענין נוסף שמצוות פועלות טוב בעולם, כמו הוראות מרופא.

ת

הרב אלישיב רבהון

מגיש:

שילה הגר

כותב:

הביכורים-תיקון לחטא המרגלים

1. מהי מטרת מצוות ביכורים?
2. מדוע התורה הוסיפה "אשר יהיה בימים ההם" ?

ש

1. הבאת פירות ביכורים אל הכהן וההודאה בפניו על הארץ באה בתור תיקון לחטא המרגלים.
2. מתן ביכורים לכהן בזמנו מהווה תיקון החטא כלפי משה ואהרן.

ת

הרב אלישיב רבהון

מגיש:

שילה הגר

כותב:

הערבות בארץ ישראל

מדוע לפי רש"י ערבות בין עם ישראל רק מתחילה בארץ ישראל?

ש

ארץ ישראל היא שיוצרת את הקשר המיוחד בין יהודי ליהודי, לכלל ישראל ולהגשמת התורה.

ת

הרב אלישיב רבהון

מגיש:

שילה הגר

כותב:

מצוות הקהל-חיבור בין עם ישראל לד'

1. מדוע מתכנסים בחג סוכות שלאחר שנת השמיטה?
2. מדוע יש חיוב להביא את הילדים?

ש

העיתוי של המעמד הוא בחג הסוכות שלאחר סיום שנת השמיטה, כדי לחזק את הכח הרוחני של עם ישראל לקראת חזרתו לעבודת האדמה.

ת

הרב אלישיב רבהון

מגיש:

יהודה גולד

כותב:

סגולת ראייתו של משה רבינו

האם ראיית ארץ ישראל לא תגביר את כאבו כי הוא לא יכול להכנס לארץ ישראל או יש מטרה לראיית ארץ ישראל?

ש

ראייתו של משה החדירה מטען רוחני אל תוך החומריות הארץ שבטבעם מוכנים להתרומם ולהתקדש על ידי עבודתם ועמלם המעשיים של עם ישראל.

ת

הרב אלישיב רבהון

מגיש:

אורי אנגלמן

כותב:

סוכות: הבדל באמונה בין עם ישראל ואומות העולם

בחג הסוכות יש את המצוה לגור בסוכה ובימי בית המקדש היו מקריבים 70 פרים עבור 70 העמים. מה הקשר ביניהם?

ש

מצוות הסוכה, בית ארעי, שמראה על אמונת עם ישראל בד', שד' מגן על עם ישראל. הקרבנות בבית המקדש נועדו לתקן את החטא דור מגדל בבל שמרדו נגד ד'.

ת

ידידיה סולומון

מגיש:

צבי לוי

כותב:

בהר ה' יראה

מדוע אברהם קרא למקום של עקידת יצחק "ד' יראה"?

ש

1.אברהם בקש מד' שבעתיד יזכור עם ישראל את זכות עקידת יצחק, כדי לזכות ולהציל אותם בכל דור בעת צרה.
2. ד' יודע שמהיום ואילך כל זרע אברהם רצונם לעבוד את ד'. המסירות נפש של אברהם בניסיון העקידה פעלה על נשמת עם ישראל, להשריש בה את אהבת ה'.

ת

ידידיה סולומון

מגיש:

יעקב כרמון

כותב:

מדוע יש יום טוב שני

האם בגלל ספק או סיבות עמוקות יש בחוץ לארץ שני ימים?

ש

1. יום טוב שני הוא תקנה שנקבעה על ידי חז"ל מסיבות טכניות של ספיקות.
2. בחו"ל צריך שני ימים טובים כדי להצליח להשיג את ההארה שמצליחים להשיג בארץ ישראל ביום אחד בלבד.

ת

ארץ ישראל יומי

צרו אתנו קשר

כתבו לנו:

  • https://www.facebook.com/EretzYisrae

תודה, הודעתכם נשלחה בהצלחה

100.png