Eretz Yisrael Yomi
עמודי תומכים.png
Button

גמרא

כל המאמרים והסרטונים בנושא גמרא

חגי גרינבלט

מגיש:

יעקב כרמון

כותב:

סימן לקץ: ארץ ישראל נותנת פריה בעין יפה

מדוע הסימן לגאולה הוא שהארץ נותנת את פירותיה ולא משהו יותר רוחני?

ש

א. עמ"י מתפתח, כמו אצל תינוק ההתפתחות הגשמית באה לפני זו הרוחנית. ב. עמ"י עוסק בתורה והקב"ה דואג לצד הגשמי שיהיה טוב. ג. ההתקדמות של עמ"י באה לידי ביטוי במצבה הגשמי של ארץ ישראל.

ת

חגי גרינבלט

מגיש:

יעקב כרמון

כותב:

ארץ ישראל נקנית "ביסורים"

מי מוכן לקבל מתנה אם התנאי לקבלתן הוא על ידי יסורים?

ש

כדי לזכות בתורה, ארץ ישראל ועולם הבא חייבים התמסרות. אי אפשר לזכות בדברים הללו אם לא נשקיע את כל כחותינו בהם. מתנות ללא התמסרות לא יחזיקו מעמד אצל המקבל.

ת

חגי גרינבלט

מגיש:

נחשון ורד

כותב:

מספר הצדיקים בארץ ישראל

מדוע העולם מתקיים עבור 45 צדיקים? מדוע הקבוצה הגדולה יותר של 30 נמצאים בארץ ישראל

ש

המספר ארבעים וחמש מורכב למעשה מחמש עשרה שלוש פעמים. המהר''ל מסביר שהמספר חמש עשרה מסמל מעלה עליונה, ואת החשיבות של מספר שלוש.

ת

ידידיה סולומן

מגיש:

נחשון ורד

כותב:

פזיזותו של רבי זירא להיכנס לארץ

מה היה הסיבה לפזיזותו של ר' זירא להכנס לארץ ישראל?

ש

ר' זירא דאג שאם יהסס הוא עלול להחמיץ את ההזדמנות להיכנס לארץ.

ת

ידידיה סולומן

מגיש:

נחשון ורד

כותב:

שירה בארץ ישראל

מה הייחודיות של ארץ ישראל שדווקא על ניסים שנעשו בה אומרים הלל?

ש

1. ההשגחה על ארץ ישראל במדרגה גבוהה יותר משאר הארצות, וממילא ראוי לומר הלל ושיר על ניסים הנעשים בארץ.
2. בארץ ישראל ראוי לומר שירה על הנס מצד השפעת שלמות הארץ כאשר ישראל עליה.

ת

ידידיה סולומן

מגיש:

נחשון ורד

כותב:

אין שכינה שורה בחוץ לארץ

רבי אבא הספיד את רב הונא שהיה ראוי שתשרה עליו שכינה ומפני שחי בחוץ לארץ לא שרתה. מדוע?

ש

החומר בארץ ישראל מקבל מדרגה אחרת של קדושה, ודבר זה נותן את האפשרות לזכות לטהרת הגוף וכוח הדמיון- המאפשרים לחוות השראת שכינה.

ת

ידידיה סולומן

מגיש:

נחשון ורד

כותב:

מדוע מתו אלימלך, מחלון וכליון?

מדוע בגלל שאלימלך ובניו יצאו מארץ ישראל נענשו במיתה?

ש

חטאם של אלימלך ובניו הוא הפניית גב לאומה בשעתה הקשה: הגיאוגרפי (הירידה מהארץ), הכלכלי (הסירוב לתמוך בעם) והמשפחתי (נשיאת הנשים המואביות).

ת

ידידיה סולומן

מגיש:

נחשון ורד

כותב:

חיבוב הארץ בידי האמוראים

איזה לקחים יכולים ללמוד מאהבת האמוראים לארץ ישראל?

ש

באהבה יש חיוב שהאדם יפעול בצורה מעשי, להשקיע בה, ולבחור להסתכל בצד היפה שלה.

ת

ידידיה סולומן

מגיש:

ניר שאול

כותב:

כל הדר בארץ ישראל דומה כמי שיש אלוה

מדוע יש יותר הגשמה לחיות בארץ ישראל מאשר מחוץ לארץ ישראל?

ש

יש צד מיוחד של עבודת ד' בקיום המצוות הלאומי של עם ישראל. חלק גדול מאוד מהמצוות אי אפשר לקיים בחו"ל. בלעדי ישיבה של כל עם ישראל בארץ ישראל חסרה מדרגה גדולה מאוד בעבודת השם.

ת

ידידיה סולומן

מגיש:

נחשון ורד

כותב:

מדוע משה רבינו מסרב לברך על הכוס

הגמרא במסכת פסחים אומרת כי לעתיד לבוא הקב''ה יעשה סעודה לצדיקים, ובסיומה יעבור כוס של ברכה ביניהם. מדוע משה מסרב בגלל שלא זכה להכנס לארץ ישראל?

ש

אילו היה משה נקבר בארץ, היו מתכפרים חטאיו, כמו חטא מי מריבה , כי כל הקבור בארץ ישראל כאילו קבור תחת המזבח שמכפר על עוונותיהם של ישראל.

ת

בעילום שם

תומך לשנה

100.png